November 27, 2008

Shabu Shabu with Hello Kitty fishballs.