27 November 2008

Shabu Shabu with Hello Kitty fishballs.